Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifinin nihai halinin uygulanmasına karar verildi

Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifinin nihai halinin uygulanmasına karar verildi

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 15.11.2017
Karar No : 2017/DK-ETD/340
Gündem Konusu : Mahkeme Kararının İfası – 2013/634 sayılı Kurul Kararı
KARAR : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı
takrir ve ekleri incelenmiştir.

Türk Telekomünikasyon AŞ tarafından, Şirketlerince sunulan “Referans IP Seviyesinde Veri AkışErişimi Teklifinin” bazı maddelerinin tekliften çıkarılarak, bazı maddelerinin değiştirilerek ve
uygulamaya başlama süresinin 12 aydan 5 aya düşürülerek onaylanmasına ilişkin Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurulunun 11/12/2013 tarihli ve 2013/DK-ETD/634 sayılı Kararının bazı maddelerinin iptalive yürütmesinin durdurulması talebi ile Ankara 12. İdare Mahkemesinde açılan dava neticesinde,anılan Mahkemenin 02/05/2017 tarihli ve E.2014/330; K.2017/1327 sayılı Kararı ile “Dava konusuişlemin iptaline” karar verilmiştir.

Ankara 12. İdare Mahkemesinin 02/05/2017 tarihli ve E.2014/330; K.2017/1327 sayılı Kararında;
“Bilirkişi raporu taraflara tebliğ edilmiş olup rapora karst yapılan itirazlar raporu kusurlandırıcı nitelikte olmadığından rapor, hükme esas alınabilecek nitelikte bulunmuştur.
Bu durumda; davalı kurum tarafından yapılan ücretlendirmenin uygun ye makul şekilde
hazırlanmadığı, bu itibarla 5809 sayılı Kanunda yer alan niteliksel ye niceliksel devamlılık, güvenilirlik, verimlilik, açıklık, şeffaflık ye kaynakların verimli kullanılması ilkelerine aykırı davranıldığıanlaşıldığından 11.12.2013 tarih ye 2013/DK-ETD/634 sayılı dava konusu kararda hukuka uyarlıkgörülmemiştir.”2/2şeklindeki gerekçelere yer verilmiştir. Bu gerekçelerden, Mahkeme tarafından 11/12/2013 tarihli ve2013/DK-ETD/634 sayılı Kurul Kararının port ve transmisyon temelinde ücretlendirme kapsamındaki kısmının hukuka aykırı görüldüğü ancak tüm idari işlemin iptal edildiği anlaşılmaktadır.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

Ankara 12. İdare Mahkemesinin 02/05/2017 tarihli ve E.2014/330; K.2017/1327 sayılı Kararında
hukuka aykırı olduğu belirtilen kısım ile ilgili olarak 26/04/2017 tarihli ve 2017/DK-ETD/139 sayılı Kurul Kararı ile farklı bir transmisyon ücretlendirme modeline geçildiğinden, Mahkeme Kararının
transmisyon ücretlendirmesine ilişkin hukuka aykırılık tespitine karşı, Mahkeme Kararının
uygulanması için yeni bir kararın alınmasına gerek olmadığı ve 26/04/2017 tarihli ve 2017/DKETD/139 sayılı Kurul Kararının uygulanmasına devam edilmesinin yeterli olacağı
değerlendirilmektedir.

Mahkeme kararının gerekçesinde, iptal edilen 11/12/2013 tarihli ve 2013/DK-ETD/634 sayılı Kurul
Kararının port ve transmisyon ücretlendirmesi haricindeki kısımlarında hukuka aykırılığın zikredilmemesi ve port ve transmisyon ücretlendirmesine ilişkin olarak daha sonra 26/04/2017 tarihli ve 2017/DK-ETD/139 sayılı Kurul Kararının tesis edilerek Türk Telekom IP VAE Hizmeti Port ve Transmisyon Ücretleri Revizyonun gerçekleştirilmesi nedenleriyle 11/12/2013 tarihli ve 2013/DKETD/634 sayılı Kurul Kararının ücretlendirme haricindeki kısımlarına ilişkin olarak, Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifinin 26/04/2017 tarihli ve 2017/DK-ETD/139 sayılı Kurul Kararı ile yapılan değişiklikler dâhil işbu Kurul Kararının alındığı tarihteki nihai halinin uygulanmasına devam edilmesi hususuna karar verilmiştir.

 

 

 

Referans IP Seviyesinde Veri Akış Erişimi Teklifinin nihai halinin uygulanmasına karar verildi ile ilgili haberler:

<a href=”https://dijitalkamu.com/turk-telekom-g-20-gencler-zirvesinde/“></a>

<a href=”www.dijitalmedya.net“></a>

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0